Novice in obvestila

Nagradna igra

Na našem FB profilu Kmetijska zadruga Tolmin poteka velikonočna nagradna igra, v kateri bomo podelili dve velikonočni jajci Kinder Maxi.

Poiščite nas na Facebooku, nagradno podelimo v četrtek, 6. 3. 2023.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator in izvajalec nagradne igre z nazivom »Velikonočno jajce Kinder Maxi« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje KZ Tolmin z.o.o. Tolmin, Rutarjeva ulica 35, 5220 Tolmin (v nadaljevanju: organizator).

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija Facebook strani Kmetijska zadruga Tolmin.

 1. Udeleženci

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju KZ Tolmin z.o.o. Tolmin, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 1. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre, da jih sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

 1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da na facebook strani pod objavo zapišejo komentar katero jajce bi želeli – Liga pravičnih ali Disneyeve princese. Med vsemi sodelujočimi bomo naključno izžrebali enega nagrajenca.

 1. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 3. 4. 2023 do vključno 6. 4. 2023 do 10h.

 1. Nagradni sklad

V nagradnem skladu sta dve velikonočni jajci Kinder Maxi.

 1. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

 1. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili.

V žrebanje se vključijo vsi sodelujoči, ki so sodelovali v času trajanja nagradne igre in izpolnjujejo vse ostale pogoje teh pravil.

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.

Uporabnik lahko prejme le eno nagrado. Kot uporabnik se razume fizična oseba s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 1. Obveščanje nagrajencev

Uporabniki, ki so sodelovali s komentiranjem na Facebook strani KZ Tolmin, morajo svoje podatke (ime, priimek, poštni naslov) poslati v zasebnem sporočilu na Facebook strani, kjer poteka nagradna igra oz na elektronski naslov: info@kz-tolmin.si v roku pet delovnih dni od razglasitve nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in se nagrada ne podeli, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Podatki izžrebanca (ime in priimek Facebook profila) bodo po zaključku nagradne igre javno objavljeni v komentarju nagradne objave na Facebook strani KZ Tolmin. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov (ime in priimek Facebook profila) v primeru zmage.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 1. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti na naslov, ki so ga poslali v sporočilu na Facebook strani ali po elektronski pošti, po tem ko so bili izžrebani in obveščeni. Prevzem nagrade pa je možen tudi osebno v službenih prostorih organizatorja na Rutarjevi ulici 35, 5220 Tolmin. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

– nagrajenec preko elektronske pošte ali zasebnega sporočila na Facebooku ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek in poštni naslov).

 1. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje aplikacije in/ali družabnega omrežja Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 1. Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot pogodbeni izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. Hkrati pogodbeni izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drugi namen.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s politiko zasebnosti podjetja KZ Tolmin in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR).

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov), z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov: info@kz-tolmin.si. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

 1. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani KZ Tolmin, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 1. Ostale določbe

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno je pristojno sodišče v Novi Gorici.

Tolmin, 3. 4. 2023