Novice in obvestila

Nagradna igra “Zadeni 50 kg Mlinotestovih testenin”

Sodelujte v žrebanju za mega nagrado, z enkratnim nakupom petih Mlinotestovih izdelkov in izpolnitvijo kupona, ki ga oddate v škatlo za žrebanje. Srečni izžrebanec bo prejel kar 50 kg suhih testenin Mlinotest!

Nagradni igra poteka od 17. 6. do 3. 7. 2021. Žrebanje bo v sredo, 7. 7. 2021. Nagradna igra poteka v vseh živilskih trgovinah Kmetijske Zadruge Tolmin.

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »ZADENI 50 KG MLINOTESTOVIH SUHIH TESTENIN!« BLAGOVNE ZNAMKE MLINOTEST D. D.

 V teh Splošnih pogojih in pravilih sodelovanja v nagradni igri uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

 

  1. člen: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Mlinotest d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, ID za DDV: SI36195618 (v nadaljevanju: »organizator«).

  1. člen: POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki želijo sodelovati v nagradni igri in sprejemajo pogoje sodelovanja. Mladoletniki lahko sodelujejo samo s privoljenjem staršev ali skrbnikov. Pravne osebe in zaposleni pri organizatorju oziroma njihovi ožji družinski člani in osebe, ki so na kakršen koli način povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre, ne smejo sodelovati pri nagradni igri.

  1. člen: TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 17. 6. 2021 do vključno 3. 7. 2021.

  1. člen: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

Udeleženec sodeluje tako, da v katerikoli trgovini Kmetijske zadruge Tolmin (v nadaljevanju KZ Tolmin) opravi enkraten nakup vsaj petih (5) Mlinotestovih izdelkov in na blagajni izpolni kupon s svojimi podatki, ki ga najkasneje do 3. 7. 2021 odda v zbirno škatlo za nagradno žrebanje, ki se nahaja v trgovini. Žrebanje za glavno nagrado bo izvedeno z vsemi pravočasno oddanimi kuponi iz vseh trgovin KZ Tolmin.

  1. člen: NAGRADE

Organizator nagradne igre bo 7. 7. 2021 podelil eno glavno nagrado – 50 kg suhih testenin Mlinotest. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

Ime in priimek nagrajenca bosta objavljena na spletni strani www.mlinotest.si in www.kz-tolmin.si.

Žrebanje bo potekalo na sedežu podjetja KZ Tolmin, s strani komisije, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in predstavniki podjetja KZ Tolmin. Žrebanje nagrajenca se bo izvedlo na način, da se izmed vseh pravočasno oddanih kuponov ročno izžreba en kupon.

Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje podatke o nagrajencu (vpisane na kupon za sodelovanje v nagradni igri) in številko računa, ki izkazuje ustrezen nakup izdelkov. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se hrani eno leto na naslovu organizatorja.

  1. člen: PREVZEM NAGRAD

Izžrebanec bo o prejemu nagrade obveščen preko elektronske pošte ali telefonske številke (če ju je nagrajenec vpisal na kupon za sodelovanje v nagradni igri), oziroma po pošti. V obvestilu bo navedeno, v kateri trgovini KZ Tolmin lahko izžrebanec prevzame nagrado. Izžrebanec je dolžan nagrado prevzeti v roku 8 dni od podanega obvestila. Izžrebanec mora ob prevzemu nagrade na vpogled predložiti veljaven osebni dokument.

Ker nagrada presega maloprodajno vrednosti 42 eur z vključenim DDV, je izžrebanec pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti podatek o svoji davčni številki. Davčna številka nagrajenca se dopiše v zapisnik.

Če izžrebanec v zahtevanem roku ne izpolni navedenih pogojev za prevzem nagrade, se razume, da darila ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega izžrebanca in bo izžrebal drugega nagrajenca.

Nagrada ni prenosljiva ali izplačljiva v gotovini. Organizator nagradne igre si pridružuje pravico, da nagrade ne podeli, če:

– izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem,

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili in pogoji,

– se ugotovi, da je izžrebanec preklical privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

S sodelovanjem se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo izžrebanci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletni strani. Podatki bodo najkasneje do 8. 8. 2021 iz spletne strani izbrisani.

  1. člen: PLAČILO DOHODNINE

V skladu z veljavno zakonodajo je glavna nagrada, 50 kg suhih testenin, predmet obdavčitve, saj njena vrednost presega 42 eur z vključenim DDV (maloprodajna vrednost). V tem primeru se na podlagi tretjega odstavka 108. člena Zakona o dohodnini, šteje v davčno osnovo.

V primeru vrednosti nagrade nad 42 eur, akontacijo dohodnine za nagrado plača organizator po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

  1. člen: ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator se zavezuje, da bo spoštoval te pogoje in pravila nagradne igre in se trudil za njeno nemoteno izvedbo. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– izpad omrežja izpad električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo elektronske pošte, svetovnega spleta ali drugih storitev,

– kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja,

– kakršnekoli posledice ob koriščenju daril,

– točnost oziroma netočnost podatkov udeležencev.

V primeru nastopa okoliščin, na katere organizator ne more vplivati, oziroma v primeru nastanka višje sile, organizator lahko odpove aktivnost. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence.

  1. člen: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Za namene nagradne igre osebne podatke udeležencev zbira in nadalje obdeluje Mlinotest d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina (upravljavec osebnih podatkov).

Z udeležbo v nagradni igri se sodelujoči strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre ter soglaša, da organizator zbira in nadalje obdeluje osebne podatke (t.j. ime in priimek, naslov, e-naslov, telefonsko številko, podatek o telesni teži in po potrebi davčno številko (samo glavni nagrajenec)), ki so nujni in potrebni za izvedbo nagradne igre in obveščanje o nagrajevanju, v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, uradni list

RS št. 86/04 in 67/07 UPB1) ter s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi.

Sodelujoči ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov sledeče pravice:

– pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov,

– pravico do popravka netočnih podatkov in do izbrisa osebnih podatkov,

– pravico do omejitve obdelave,

– pravico, do ugovarjanja obdelavi osebnih podatkov,

– da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu ali drugem nadzornem organu za

varstvo podatkov, če meni, da je organizator kršil zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Podatke bo upravljavec osebnih podatkov hranil samo toliko časa, kolikor je to potrebno za izvedbo nagradne igre, to je do 8. 8. 2021 oz. dlje, v kolikor je to potrebno zaradi specifične zakonodaje (npr. davčne) oz. legitimnega interesa upravljavca (npr. sodnega spora z nagrajencem). Zapisnik z osebnimi podatki nagrajenca, kot so navedeni zgoraj, se hrani eno leto od datuma žreba.

Udeleženec lahko kadarkoli pisno prekliče svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, tako da to pisno sporoči na sedež organizatorja Mlinotest d. d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina ali posreduje e-pošto na naslov marketing@mlinotest.si .

V kolikor udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se smatra, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Za morebitna vprašanja o tem, kako zbiramo in varujemo vaše osebne podatke oziroma v kolikor bi želeli izvršiti eno od zgoraj navedenih pravic, smo vam na voljo na telefonski številki 05 36 44 500 ali po pošti na naslov organizatorja.

  1. člen: KONČNE DOLOČBE

Ti Splošni pogoji veljajo od 17. 6. 2021 dalje in so v času nagrajevanja na vpogled vsem udeležencem na spletnih mestih www.mlinotest.si in www.kz-tolmin.si.  S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da so sodelujoči seznanjeni s temi Splošnimi pogoji in da se z njimi strinjajo.

Z oddajo kupona in s sodelovanjem se smatra, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani.

Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: marketing@mlinotest.si v roku 8 dni od objave nagrajenca. Prepozno vložene pritožbe in pritožbe, sporočene preko telefona, se zavržejo in ne bodo upoštevane.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani Mlinotest in KZ Tolmin. Za vse morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu organizatorja.

Organizator si jemlje pravico, da lahko ta dokument dopolni ali spremeni v izogib zlorabam.

V primeru, da so posamezne določbe teh Pogojev in pravil nagradne igre neučinkovite ali le-to postanejo, to ne vpliva na veljavnost ostalih pogojev o sodelovanju. Nadomesti jih ustrezen pravno veljavni predpis, ki namenu neveljavne določbe najbolje ustreza.

 

V Ajdovščini, 17. 6. 2021

Mlinotest d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina